TheGrue.org

Ostatnio opublikowane

Najnowsze wieści

Wesołych Świąt!

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: czwartek, 23 grudzień 2021 Poprawiono: czwartek, 23 grudzień 2021 Opublikowano: czwartek, 23 grudzień 2021

Projekt "W kierunku pracy"

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Utworzono: poniedziałek, 01 listopad 2021 Poprawiono: środa, 03 listopad 2021 Opublikowano: poniedziałek, 01 listopad 2021

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś IX „Włączenie społeczne"
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"


TYTUŁ PROJEKTU:
„W kierunku pracy"

OKRES REALIZACJI01.10.2020 - 31.07.2022

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 491 164,82 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków europejskich – 417 490,10 zł
- dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 23 779,85 zł
- wkład własny – 49 894,87 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU NA 2021 rok: 263 873,34 zł
WARTOŚĆ PROJEKTU NA 2022 rok: 227 291,48 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Aktywizacja społeczno-zawodowa, za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej - 15 kobiet zagrożonych ubóstwem /wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Piotrkowie Trybunalskim, zamieszkujących na terenie powiatu piotrkowskiego lub Piotrkowa Trybunalskiego.

UCZESTNICZKI PROJEKTU:  
15 bezrobotnych kobiet, zamieszkujących na terenie powiatu piotrkowskiego lub Piotrkowa Trybunalskiego, należących do jednej z wymienionych grup priorytetowych:

  • zagrożonych ubóstwem/ wykluczeniem  społecznym doświadczających  wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • korzystających z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa),
  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • z zaburzeniami psychicznymi, w tym kobiet z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi  zaburzeniami rozwojowymi.

PLANOWANE EFEKTY (wskaźniki rezultatu):

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 5 kobiet.

PLANOWANE FORMY WSPARCIA:

  1. Aktywizacja społeczna – zajęcia stacjonarne, w tym m.in.: diagnoza potencjału zawodowego; spotkanie z wizażystą, stylistą, fryzjerem, manikiurzystą i dietetykiem. Zajęcia z psychologiem. Zajęcia te mają za zadanie podnieść samoocenę uczestniczek.
  2. Aktywizacja społeczna – zajęcia wyjazdowe z możliwością zabrania dzieci uczestniczek.  Zajęcia aktywizujące z psychologiem rozwijające mocne strony i budujące pozytywny wizerunek uczestniczek. W trakcie pobytu zapewnienie animatora dla dzieci, opiekującego się grupą dzieci w czasie udziału uczestniczek w zajęciach aktywizujących z psychologiem.
  3. Aktywizacja społeczna – wparcie indywidualne z psychologiem w trakcie szkoleń i staży, w tym: pomoc w odnalezieniu się w nowej grupie i wytrwaniu w podjętej decyzji, mimo trudności mogących się pojawić w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.
  4. Aktywizacja zawodowa – szkolenia indywidualne – 15 kobiet, staże – 15 kobiet, zatrudnienie w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – min. 5 kobiet.  

Realizator Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, tel. 44 649-53-44.
Koordynator projektu: Malwina Koch, tel. 44 649 53 44 w.160

Partner projektu (realizacja aktywizacji społecznej w projekcie) : Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM w Piotrkowie Trybunalskim,  ul. Dąbrowskiego 20, koordynator ; Małgorzata Kociniak, tel. 44 647 12 53
 ważne linki: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/, http://europa.eu/http://www.efs.gov.pl/, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/