Projekty zrealizowane

Nadrzędna kategoria: Organizacja Utworzono: sobota, 07 marzec 2009 Opublikowano: sobota, 07 marzec 2009

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 

 Projekty dofinansowane przez PUP

Projekty rok 2017

W  stronę pracy- integracja społeczna osób bezrobotnych z gmin Rozprza i Sulejów

 Programem aktywizacji społecznej objęto 20 mieszkańców dwóch gmin: Rozprzy i Sulejowa ( po 10 osób z każdej gminy). Projekt zrealizowano w okresie od 3 kwietnia do 31 maja 2017 r.  Zorganizowano dla uczestników warsztaty grupowego poradnictwa z doradcą zawodowym (65 godz.),  specjalistyczne poradnictwo z psychologiem (5 godz.) oraz warsztaty budowania indywidualnego planu poszukiwania pracy (10 godz.) w obu grupach. Nawiązano kontakt z ośrodkami pomocy społecznej w gminach objętych programem i na ich terenie zorganizowano sale do prowadzenia zajęć. Również we współpracy z OPS przygotowano harmonogram zajęć z uczestnikami w każdej gminie, biorąc pod uwagę udział uczestników w pracach społecznie użytecznych. Prowadzone w ramach programu zadania miały na celu kształtowanie aktywnej postawy uczestników oraz pobudzenie świadomości społecznej. W trakcie zrealizowanych zajęć w ramach poradnictwa grupowego z doradcą zawodowym poruszano następujące tematy: integracja, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań, bariery na drodze do zatrudnienia, motywacja do pracy,  wizytówka zawodowa, komunikacja interpersonalna w poszukiwaniu pracy, metody poszukiwania pracy. Zajęcia z psychologiem obejmowały: trening umiejętności społecznych i budowanie inteligencji społecznej, przeprowadzono także testy i obserwacje na podstawie których zostały opracowane opinie. Końcowym elementem realizacji zadania było przeprowadzenie warsztatów budowania indywidualnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem grupy wsparcia poprowadzone przez doradców zawodowych.

Do programu przystąpiło 20 uczestników, ukończyło z pozytywnym wynikiem 18.

 

Projekt został sfinansowany w kwocie 11148,94 zł ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

 


 

  W stronę pracy- aktywizacja społeczna osób bezrobotnych z gmin: Moszczenica, Rozprza, Sulejów

Projekt realizowany  w trybie powierzenia realizacji zadania przez Powiatowy Urząd Pracy  w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach projektu realizacja Programu Aktywizacja i Integracja poprzez przeprowadzenie dwumiesięcznego cyklu zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego i wsparcia psychologicznego dla 30 osób bezrobotnych, podopiecznych ośrodków pomocy społecznej z terenu trzech gmin : Moszczenica, Rozprza i Sulejów. Współpraca w zakresie organizacji zajęć z lokalnym samorządem i Ośrodkami Pomocy Społecznej. Dofinansowanie zadania w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w wysokości 18600,00 zł. Termin realizacji projektu: 09.2014 -10.2014


 Projekty rok 2016

 

Ocalić od zapomnienia - zawody z przeszłości

W ramach projektu zrealizowano cztery warsztaty starych, ginących rzemiosł ( wikliniarstwo, garncarstwo, tkactwo, ceramika) dla 58 dzieci z Sulejowa i okolic. Zajęcia przeprowadzono w lipcu 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie. Uczestników podzielono na 4 grupy ( każdy uczestnik mógł wziąć udział w 2 warsztatach) .  Każdy warsztat trwał 4 godziny i obejmował zaprezentowanie historii danego rzemiosła oraz cześć praktyczną - nabywanie nowych umiejętności poprzez samodzielne tworzenie wyrobów rzemieślniczych.

Celem projektu było zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci z małego miasteczka i okalających wsi, przygotowanie ciekawych, rozbudzających wyobraźnię i rozwijających umiejętności manualne zajęć oraz przywrócenie wiedzy na temat starych , ginących rzemiosł poprzez spotkanie z ludźmi, którzy z pasja kontynuują rodzinne tradycje.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu TESCO "Decydujesz, pomagamy" kwotą 5 tys. złotych.


 

Projekty dofinansowane przez Unię Europejską

 

Bliżej Parlamentu Europejskiego

Projekt na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego realizowany w roku 2013 oraz częściowo w roku 2014. Projekt obejmował przygotowanie oraz publikację cyklu  10 artykułów prasowych w Dzienniku Łódzkim oraz cyklu 10 spotów w kampanii radiowej w lokalnym radiu Strefa FM na temat roli Parlamentu Europejskiego w zarządzaniu w Unii Europejskiej oraz wspieraniu aktywności obywatelskiej  w kontekście wyborów do PE. Łączna wartość projektu : 2149,45 euro, w tym 1600,00 euro ze środków Komisji Europejskiej a 545,50 euro ze środków własnych. Termin realizacji projektu: 10.2013 - 04.2014

 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Prowadzenie ośrodka szkoleniowo, informacyjno, doradczego dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie południowo - wschodnim województwa łódzkiego ( powiaty: piotrkowski, bełchatowski, tomaszowski, opoczyński, pajęczański, radomszczański) w ramach sieci ROEFS w Polsce. Projekt realizowany   w partnerstwie z Fundacją Studiów Europejskich – Instytutem Europejskim w Łodzi, współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL, X Priorytet Pomoc Techniczna). Publikacja  artykułów prasowych i audycji radiowych oraz emisja spotów radiowych dotyczących EFS, rozprowadzanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, prowadzenie strony www.piotrkowtrybunalski.roefs.pl; Nadzór nad realizacją projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Krajowy Ośrodek EFS. Termin realizacji projektu : 09.2009 -12.2014.

 

Regionalny Punkt Informacyjny w sieci EUROPE DIRECT (lata 2005-2008 i 2009-2012) , zródło współfinansowania Komisja Europejska

 Prowadzenie jednego z 26 w Polsce i ponad czterystu w Europie Punktu Informacyjnego działającego na polu integracji europejskiej. W ramach pracy punktu realizacja cyklu spotkań informacyjnych, szkoleń, konferencji dla szerokiego odbiorcy. Lekcje europejskie dla młodzieży realizowane z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów, jak również lekcje w pracowniach internetowych (praca ze stronami internetowymi UE - gry edukacyjne on line). W ramach projektu objęto samym działaniem edukacyjnym szeroką grupę uczniów, np. w roku szkolnym 2007/2008 1166 uczniów w tym w gminie Sulejów 514). W 2006 roku otworzono filię Punktu Informacyjnego w Sulejowie obejmując pomocą doradczą społeczność z terenów wiejskich. W roku 2010 zorganizowano m.in. Dni Europy w Galerii Focus Mall oraz Piknik Europejski na Rynku Piotrkowa Trybunalskiego.

''Razem w Europie''- Europa bliżej nas 2004 nr umowy 905/2004, wartość projektu 18 230 PLN, źródło finansowania UKIE, okres realizacji 4.11.2004 - 31.12.2004

Projekt mający na celu edukację nauczycieli szkół Ponadgimanzjalnych i opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich w zakresie możliwości wykorzystania środków finansowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na cele związane z oświatą, przygotowanie kadry nauczycielskie do prowadzenia zajęć szkolnych w ramach ścieżku międzyprzedmiotowej obejmującej zagadnienia związane z integracją europejską. W ramach projektu przeszkolono 50 nauczycieli w ww. zakresie (część wykładowa połączona z warsztatami) oraz 70 pracowników jednostek samorządu terytorialnego regiony piotrkowskiego w zakresie przygotowania projektów infrastrukturalnych do współfinansowania ze środków unijnych.

''Regionalne Centrum informacji Europejskiej'', umowy na lata 2001-2004, łączna wartość projektu 380 552,5, źródło finansowania UKIE,

Projekt z zakresu informacji społeczeństwa regionu piotrkowskiego na temat procesu integracji Polski z Unią Europejską oraz propagowanie idei integracji europejskiej, szkolenia dl nauczycieli i uczniów (?Lekcje Europejskie?, ?Europa dla młodzieży?), szkolenia dla samorządowców (?Informacja europejska w regionach 2004?). Również w ramach tego projektu realizacja 4 edycji Piotrkowskich Spotkań Europejskich mających na celu Przybliżenie problematyki Unii Europejskiej społeczeństwu regionu piotrkowskiego. (Cykl spotkań Europejskich jest kontynuowane w ramach projektu Europe Direct).

Projekt ''Europa dla młodzieży'', nr umowy 718/2001, wartość projektu 29 520 PLN, źródło finansowania UKIE w ramach Konkursu Otwartego na dotacje projektów dla Organizacji Pozarządowych  2001, okres realizacji 15.09.2001 - 30.11.2001.

Projekt adresowany do młodzieży i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Projekt dotyczył podniesienia poziomu wiedzy z zakresy integracji europejskiej oraz przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej ?Edukacja europejska?.

 


 

  Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW  

 

Z przyrodą na Ty – zespół działań edukacji ekologicznej obejmujący warsztaty edukacyjne, realizację filmu przyrodniczego oraz druk kalendarza przyrodniczego

Projekt edukacji ekologicznej obejmujący kilka przedsięwzięć:

1. Warsztaty przyrodnicze dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych prowadzone we współpracy z pracownikami Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy mające na celu przybliżenie dzieciom świata roślin  i zwierząt żyjących w naszym najbliższym otoczeniu.

2. Realizacja dwóch odcinków serialu przyrodniczego „Zwierzątkowo”. Pierwsze odcinki serialu ( Żaba, Bocian    i Dzik ) nagrane w latach 2011/2012 cieszą się dużym powodzeniem i spełniają doskonale role edukacyjną dla najmłodszych dzieci. W ramach projektu zostały nagrane dwa kolejne odcinki serialu - tym razem o Pszczole i Pająku. 

3. Wydanie kalendarza przyrodniczego na rok 2014 „W zgodzie z Naturą”, ze zdjęciami z konkursu fotograficznego organizowanego przez Punkt Europe Direct w roku 2012 oraz pracami członków Piotrkowskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Kalendarz w przystępny sposób opisuje podstawy  Programu Natura 2000, chroniącego przyrodę w Europie.

Projekt  współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi .Łączna wartość projektu to 43 500,00 złotych , z czego 39 000,00 ze środków WFOŚiGW w Łodzi a 4500,00 ze środków własnych . Termin realizacji projektu: 12.2013 – 04.2014

 

 Projekt wydanie albumu fotograficznego Pomniki przyrody województwa łódzkiego - wczoraj, dziś i jutro? zostało zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 50044,00 zgodnie z umową nr 250/EE/D/2010

Celem projektu - albumu fotograficznego ?Pomniki przyrody województwa łódzkiego - wczoraj, dziś i jutro? jest dostarczenie wiadomości na temat ochrony przyrody w województwie łódzkim, ze szczególnym naciskiem na wskazanie pomników przyrody. Publikacja przedstawia najcenniejsze pomniki przyrody, najnowsze dane dotyczące w.w pomników oraz stan prawny. Publikacja o podobnym charakterze i treści nie została dotąd opracowana na terenie naszego województwa. Wydanie albumu zwiększy poziom wiedzy z zakresu ochrony przyrody i ekologii wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Książka stanowi cenny element edukacji ekologicznej społeczeństwa nie tylko w województwie łódzkim, ale również w innych regionach Polski, dodatkowo promując walory przyrodnicze naszego regionu.

 


 

Projekty dofinansowane przez NBP

 

Projekt ''Promocja i rozwój przedsiębiorczości wśród ludzi młodych" nr umowy PEE/NGO/85, wartość projektu 13 300 PLN, źródło finansowania NBP, okres realizacji 28.10.2003 - 31.01.2004

Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach Promocji Edukacji Ekonomicznej obejmował tematy dotyczące zakładania własnej firmy, rozpowszechniania informacji nt możliwości samozatrudnienia, informowania o możliwościach zdobywania środków na własną działalność gospodarczą z funduszy rządowych, samorządowych, banków oraz programów unijnych oraz wspomaganie kontaktów lokalnych władz z przedsiębiorcami w celu efektywniejszego rozwoju regionu. W ramach projektu przeszkolono 300 uczniów i 50 studentów oraz 50 nauczycieli szkół i uczelni objętych projektem.

  


 

Projekty dofinansowane przez PARP

 

Projekt ''Razem na rynku pracy" - Program Phare 2002 ?Koordynacja działań instytucji rynku pracy") nr umowy 2002/000-580-01-05-02-39, wartość projektu 46 857,45 euro, źródło finansowania UE PHARE realizowany pod nadzorem (PARP), okres realizacji 31.08.2004 - 31.07.2005

Szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne dla 119 pracowników instytucji rynku pracy regionu piotrkowskiego w zakresie: Funduszy Strukturalnych UE; EFS; Pośrednictwa zawodowego i informacji zawodowej; Pośrednictwa pracy i aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu; Współpracy i koordynacji działań lokalnych instytucji rynku pracy. Przygotowywanie realnych wniosków aplikacyjnych przez uczestników warsztatów na Generatorze Wniosków. Wyposażenie pracowni komputerowej w nowoczesne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu - celem efektywniejszego prowadzenia zajęć.

 


 

Projekty dofinansowane przez MRR 

 

Projekt informacyjno- promocyjny "Przedsiębiorco daj sobie pomóc !" o wartości 47086,00, umowa nr DZF/BDG-III-POKL-14/10

Projekt wspomagajacy kampanię Ministerstwa Rozoju Regionalnego dotyczaca pakietu antykryzysowego PO KL. W ramach projektu zorganizoano regionalną kampanię informacyjną: artykuły prasowe, spoty reklamowe i audycje radiowe dotyczącą działań antykryzysowych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zorganizowano równiez konferencję dotyczącą dofinansowania szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Uruchomiono na stronach www.euro-centrum.org i www.europe-direct.piotrkow.info.pl zakładki dotyczace projektu z najistotniejszymi aktualnosciami dotyczącymi pomocy z EFS dla przedsiębiorców.


 

Projekty dofinansowane przez MPiPS

 

Projekt BIURO KARIER nr umowy 128/BK/175/2002, wartość projektu 24 000 PLN, źródło finansowania MIPS w Warszawie, okres realizacji 07.01.2003 - 31.03.2003

Prowadzenie wyspecjalizowanego ośrodka doradczo - informacyjnego zajmującego się pracą przede wszystkim w zakresie planowania kariery zawodowej studentów i absolwentów uczelni oraz szkól średnich oraz świadczenia pomocy studentom i absolwentom w zakresie wyboru drogi rozwoju zawodowego poprzez prowadzenie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego. Przyczynianie się do rozwoju uczelni piotrkowskich dzięki możliwości weryfikowania struktury programów kształcenia dzięki danym o potrzebach rynku pracy uzyskiwaniem za pośrednictwem Biura. Zorganizowanie indywidualnych i grupowych form doradztwa zawodowego w postaci prowadzenia rozmów doradczych, warsztatów promocji samego siebie, prowadzenia badań predyspozycji zawodowych i innych z wykorzystaniem technik psychologicznego pomiaru warsztatów przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej ?Zostań Rockeffelerem?, ?Mała firma?.

 


 

Projekty dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi

 

Projekt ''I Spotkania Integracyjne przełamywanie barier przez sport i rekreację'' zgodnie z umową nr 22/R/DS/2008.

Zadaniem projektu było propagowanie integracji społeczeństwa z niepełnosprawnymi oraz zwrócenie uwagi na rolę sportu w wychowaniu i porozumieniu pomiędzy zdrowymi i niepełnosprawnymi. Cele te osiągnęliśmy poprzez realizację I Spotkań Integracyjnych w których uczestniczyli niepełnosprawni i zdrowi obywatele społeczności z powiatu piotrkowskiego. W ramach tych spotkań odbyły się:

  • Konferencja ''Przełamywanie barier przez sport i rekreację'' dla przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką niepełnosprawnych.

  • Zajęcia sportowo ? rekreacyjne dla zdrowych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży ze szkół oraz ośrodków Piotrkowa Trybunalskiego i Sulejowa.

 Projekt III Spotkania Integracyjne "Spotkania integracyjne- Integracja po europejsku- zalety sportu adaptowanego" zgodnie z umową nr 15/R/DS/2010, 08.06.2010r, wartośc projektu 4534,00

 Zadaniem projektu było propagowanie gry w boccię jako doskonałej gry integracyjnej, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W Spotkaniach uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 3 , młodzież z OHP z Piotrkowa Trybunalskiego oraz osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej i stowarzyszenia "Niepełnosprawni Piotrków". Przeprowadzono zarówno warsztaty pokazujące jak grać w boccie jak i turniej w którym grały mieszane grupy ( osoby niepełnosprawne i zdrowe). Spotkania zakończył wspólny Piknik Integracyjny.

 

Projekt "Z Sulejowa pod Grunwald- obchody 600 lecia Bitwy pod Grunwaldem" zgodnie z umowa nr 17/10/K, 01.05 - 30.06.2010r, wartość projektu 30000,00

Projekt mający na celu podkreślenie obchodów  600 lecia Bitwy pod Grunwaldem i roli Sulejowa w szlaku wojsk podążających na Grunwald. Celem projektu było kreowanie pamięci historycznej, wychowania historycznego i popularyzacji wydarzeń historycznych wśród mieszkańców regionu poprzez organizację obchodów 600 lecia Bitwy pod Grunwaldem na terenach zabytkowego Opactwa Cystersów w Sulejowie. W ramach projektu zorganizowano następujące działania:

1."Żywe szachy"- inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem na polu szachowym w wykonaniu rycerzy z bractwa rycerskiego

2."Jak to z rycerstwem bywało"- pokazy walk rycerskich i zabaw plebejskich

3."Biesiada Staropolska"- potrawy staropolskie na stołach Kół Gospodyń Wiejskich , warsztaty garncarstwa i czerpania papieru, pokaz starych rzemiosł.

4."Powrót do przeszłości"- konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Sulejów.

5."Z Sulejowa pod Grunwald"- wydanie komiksu przedstawiającego pobyt Króla Jagiełły w Sulejowie.

 


 

Projekty dofinansowane przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Sulejowa

 

Regionalny Punkt Informacyjny w sieci EUROPE DIRECT (lata 2005-2008 i nadal) nr umowy ramowej GCI-D-[2005/2008]-PL-16 oraz 12250/2008/8  , źródło współfinansowania Komisja Europejska

 Prowadzenie jednego z 26 w Polsce i ponad czterystu w Europie Punktu Informacyjnego działającego na polu integracji europejskiej. W ramach pracy punktu realizacja cyklu spotkań informacyjnych, szkoleń, konferencji dla szerokiego odbiorcy. Lekcje europejskie dla młodzieży realizowane z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów, jak również lekcje w pracowniach internetowych (praca ze stronami internetowymi UE- gry edukacyjne on line). Projekt Punktu Informacyjnego Europe Direct jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie bezpłatnej informacji dla mieszkańców miasta na temat UE oraz jej środków pomocowych ( dotacje z funduszy europejskich). Dofinansowanie filii punktu Europe Direct pochodzi ze środków Urzędu Miejskiego w Sulejowie i jest przeznaczone na prowadzenie informacji europejskiej i rozwijanie kontaktów między społeczeństwami na terenach wiejskich.


 

 

Odsłony: 8306